Hemsida  Etusivu  Русский  In English  بالعربي  لە كوردى
× Hemsida    Etusivu    Русский    In English    بالعربي    لە كوردى Företaget Vårt kunnande Personal Aktuellt Kontaktuppgifter ⒺJurist
☰ Navi

Anställningsförhållanden

Tvistemål och arbetsfridsbrott som hänför sig till tillämpningen och tolkningen av arbets- och tjänstekollektivavtal behandlas i arbetsdomstolen i Helsingfors. Arbetsdomstolen avgör, i egenskap av fullföljdsdomstol, ärenden som har anknytning till den allmänt bindande verkan av kollektivavtal.

Vanligtvis är det dock frågan om tvister till följd av att ett mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ingånget arbetsavtal. De härrörda tvistemålen behandlas i vederbörande allmänna underrätt, dvs. tingsrätten, inte i arbetsdomstolen. Motsvarande tvister för dem som står i tjänsteförhållande behandlas antingen vid statens tjänstemannanämnd eller förvaltningsdomstolen.

Normalt härrör tvistemålen till anställningens upphörande eller till betalning av fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet.

Ett arbetsavtal för viss tid upphör vid tidsfristens utgång. Ett arbetsavtal för viss tid kan dock endast ingås om det finns grundad anledning för detta såsom arbetets karaktär, vikariat, praktik eller annan därmed jämförbar orsak som hänför sig till företagets verksamhet eller det arbete som ska utföras. Till denna del ansluter sig oftast tvistemålen till om arbetsgivaren haft en grundad anledning att ingå ett arbetsavtal för viss tid.

Den vanligaste formen av arbetsavtal är arbetsavtal som gäller tills vidare. Det upphör efter uppsägningstiden. Arbetsgivaren måste dock normalt ha en ekonomisk eller produktionsorsak för uppsägningen, eller orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet. Förändringen bör vara väsentlig och bestående. Därtill har arbetsgivaren en omplacerings- och omskolningsskyldighet. Arbetsgivaren har en nio månaders lång återanställningsskyldighet efter anställningsförhållandets upphörande. Uppsägning på grund av orsaker som har samband med arbetstagarens person förutsätter sakliga och vägande grunder. Såväl ett arbetsavtal för viss tid, som ett arbetsavtal som är ikraft tillsvidare, kan upphävas på grund av orsaker som har samband med arbetstagarens person, men detta förutsätter synnerligen allvarlig försummelse eller misskötsamhet. Vi har skött om tviste- och avtalsärenden i anslutning till anställnings-och tjänsteförhållanden samt fungerat främst som arbetsgivarsidans stöd i anställningsärenden.

Dataprogram, databas och uppfinningar

För att beviljas skydd förutsätter vissa immaterialrätter ansökan, såsom patent-, nyttighetsmodell-, varumärkes-, firmanamns-, och mönsterrätt. Rätten till varumärket eller firmanamnet kan givetvis även fås genom inarbetning, dvs. genom att använda det i näringsverksamheten. Ifråga om verk som är skyddade med olika upphovsrätter och med dem närstående rättigheter förutsätter skyddet däremot inte några åtgärder. Datorprogram skyddas som ett upphovsrättsligt verk. Databaser skyddas dels upphovsrättsligt och dels genom särskilda skydd för databaser.

Vanligtvis gör inte juridiska byråer patentansökningar. Det sköter patentbyråerna om. Vi sköter dock avtals- och tvisteärenden som ansluter sig till dem.

Behandlingen av immaterialrättsliga tvister i Finland är koncentrerade till marknadsdomstolen. även alla tvister, upphävningar och säkerhetsåtgärder i anslutning till immaterialrätterna behandlas i marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen fungerar som första instansdomstol i patent-, nyttighetsmodell-, varumärkes-, firmanamns-, mönsterrätts- och upphovsrättsärenden. De förvaltningsrättsliga beslut om patent-, nyttighetsmodell-, varumärkes-, firmanamns-, och mönsterrätt som Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattat överklagas hos marknadsdomstolen. Likaså överklagas beslut som berör domännamn som fattats av Kommunikationsverket hos marknadsdomstolen.

Brottmål i anslutning till immaterialrätter avgörs i tingsrätterna. Helsingfors tingsrätt har exekutiv behörighet i brottmål som berör patent, nyttighetsmodeller, varumärken, firmanamn och mönsterrätt. ärenden som berör upphovsrättsbrott fördelar sig i tingsrätterna beroende på svarandes hemort.

Givetvis behandlar vi tvisteärenden i anslutning till immaterialrätter, men i vår verksamhet ligger tyngdpunkten mer på skyddandet av produkters immaterialrätter genom avtal, som vi upprättar enligt order. Avtalen är nödvändiga i alla skeden av produktens livslängd.

Avtal och avtalstvister

Tvister som uppstår till följd av avtal ansluter sig huvudsakligen till dess uppkomst eller innehåll, eller båda. Den vanligaste orsaken är att inget skriftligt avtal har upprättats. även om ett skriftligt avtal förtydligar saker, så kan det i ett multinationellt och flerpartsavtal mycket väl vara frågan om att parterna i tvisten har förstått avtalets innehåll på olika sätt.

Vi strävar efter att i första hand lösa tvisterna genom att komma överens. Om det utifrån tidigare händelser står klart att det inte finns några som helst möjligheter att nå en överenskommelse i ärendet, börjar vi naturligtvis inte förhandla i onödan.

En form av överenskommelse som också kan komma ifråga är medling, där parterna väljer en utomstående medlare som ger ett medlingsförslag för parternas godkännande. Medlarna kan även vara flera, varav en del kan vara valda av medlaren eller medlarna. Om en överenskommelse inte nås vid medlingen, fortsätter ärendet som tvistigt.

Om man inte på förhand kommit överens om behandlingen av framtida tvister, är det vanligtvis den allmänna underrätten som är behörig i ärendet, som sedan år 1993 varit tingsrätten.

Parterna kan på förhand komma överens om att vissa eventuella stridigheter avgörs i skiljeförfarande. I så fall hör ärendet inte till den allmänna underrättens behörighet utan ärendet avgörs slutgiltigt i det ifrågavarande förfarandet och beslutet är inte överklagbart. I Finland är det givetvis möjligt att i vissa undantagsfall väcka talan i syfte att få skiljedomen ogiltigförklarad eller upphävd. Detta är vanligtvis även möjligt i andra länder. I vissa länder kan man komma överens om att denna möjlighet utesluts.

Parterna kan även vad beträffar enskilt uppkomna tvister komma överens om ett skiljeförfarande.

Om skiljeförfarande kan man endast komma överens skriftligt.

I internationella ärenden är skiljeförfarandet oftast det ända alternativet på grund av beslutets verkställbarhet.

Förutom att vi sköter tvistiga ärenden i anslutning till avtal, upprättar vi på uppdrag avtal för att undvika tvister.

Bolagsrätt och företagsverksamhet

Till bolagsrätten hör många frågor som berör bolagets förvaltning och beslutsfattande. Dessa leder sällan till tvister, vilket naturligtvis skulle äventyra företagets verksamhet. Vanligtvis är det frågan om att man vill veta vilket som är det rätta förfaringssättet.

Vad beträffar bolagsrätten kan det även vara frågan om till exempel upprättande av aktieägaravtal, företagsförvärv eller förändringar i bolagsformen. I synnerhet vad beträffar de senare är skatterättens betydelse oerhört stor. Aktiebolagslagen godkänner många arrangemang som inte är förnuftiga skattemässigt.

Många företag har för avsikt att växa sig större. En väsentlig sak, som dock många gånger glöms bort, är det effektiva skyddet för det egna varumärket eller produkten. Detta lönar det sig att satsa på under hela företagets livslängd.

Till företagsverksamhet ansluter sig många tillstånd och anmälningar, vid vars försummelse konsekvenser kan uppkomma. Vi sköter om tillstånd och anmälningar som ansluter sig till företagets uppdrag. Besvär i dessa ärenden hör vanligtvis till förvaltningsdomstolarnas behörighet.

Därtill är företagens verksamhet begränsad framförallt konkurrensrättsligt, i syfte att begränsa en osund företagsverksamhet. även i detta avseende kan vi vara till hjälp. Tvisteärenden i anslutning till konkurrensrätten och otillbörligt förfarande i näringsverksamhet hör till marknadsdomstolens behörighet.

Utlänningsärenden

Utlänningsärenden är vår verksamhets nyaste kunskapsområde. Uppehållstillstånd som grundar sig på arbete är bekanta redan från tidigare och vi sköter alla uppdrag omsorgsfullt.

Huvudsakligen sköter vi om utlänningsärenden på kurdiska och arabiska med hjälp av våra tolkar och i viss mån även på ryska. Med våra jurister kan ärenden uträttas på finska, svenska och engelska.

Andra ärenden

Vi tar också hand om andra ärenden. Vi framställer testamenten och bouppteckningsinstrument (bouppteckning), äktenskapsförord, bolagsavtal och andra avtal.