Hemsida  Etusivu  Русский  In English
× Etusivu    Hemsida    Русский    In English Yritys Osaamisemme Henkilöstö Ajankohtaista Yhteystiedot ⒺLakimies
☰ Navi

Työsuhdeasiat

Työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset käsitellään työtuomioistuimessa Helsingissä. Työtuomioistuin ratkaisee muutoksenhakutuomioistuimena työehtosopimuksen yleissitovuuteen liittyvät asiat.

Yleensä kuitenkin on kyse työnantajan ja työntekijän välisestä työsopimuksesta aiheutuvasta riidasta. Kyseiset riidat käsitellään asianomaisessa yleisessä alioikeudessa eli käräjäoikeudessa, ei siis työtuomioistuimessa. Virkasuhteisten vastaavat riidat taas käsitellään joko valtion virkamieslautakunnassa tai hallinto-oikeudessa.

Normaalisti riita-asiat liittyvät työsuhteen päättämiseen tai työsuhteeseen perustuvien maksujen maksamiseen.

Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päätyttyä. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin solmia vain kun sille on perusteltu syy kuten työn luonne, sijaisuus tai muu näihin verrattava tai muu yrityksen toimintaan taikka tehtävään työhön liittyvä peruste. Usein riita-asiat tältä osin liittyvät siihen, onko työnantajalla ollut perusteltu syy solmia määräaikainen työsopimus.

Ensisijainen työsopimuksen muoto on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Työnantajalla tarvitsee kuitenkin normaalisti olla taloudellinen ja tuotannollinen tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva syy irtisanomiselle. Muutoksen on oltava olennainen ja pysyvä. Lisäksi työnantajalla on uudelleensijoitus- ja kouluttamisvelvollisuus. Työnantajalla on yhdeksän kuukautta kestävä takaisinottovelvollisuus työsuhteen päättymisestä. Työntekijän irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä edellyttää asiallista ja painavaa perustetta.

Sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassaoleva työsopimus voidaan purkaa työntekijästä johtuvasta syystä, mutta tällöin edellytetään erittäin vakavaa laiminlyöntiä tai käytösrikkomusta. Työsuhde päättyy tällöin heti.

Olemme hoitaneet työ- ja virkasuhteisiin liittyviä riita- ja sopimusasioita sekä toimineet lähinnä työnantajapuolen tukena työsuhdeasioissa.

Tietokoneohjelmat, tietokannat ja keksinnöt

Jotkut immateriaalioikeudet edellyttävät suojan saamiseksi hakemusta kuten patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, toiminimi- ja mallioikeus. Oikeuden tavaramerkkiin tai toiminimeen voi tosin saada myös vakiinnuttamalla eli käyttämällä sitä liiketoiminnassa. Erilaisiin tekijänoikeudella suojattavien teoksiin ja niihin liittyvien oikeuksien osalta suojan saaminen ei sen sijaan edellytä mitään toimenpiteitä. Tietokoneohjelmia suojataan tekijänoikeudellisena teoksena. Tietokantoja suojataan osin tekijänoikeudellisesti ja osin tietokantojen erityisellä suojalla.

Emme luonnollisestikaan lakiasiaintoimistona tee patenttihakemuksia. Niitä tekevät patenttitoimistot. Mutta huolehdimme niihin liittyvistä sopimus- ja riita-asioista.

Immateriaalioikeusriitojen käsittely Suomessa on keskitetty markkinaoikeuteen. Myös kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvät riidat, kumoamis- ja turvaamistoimihakemukset käsitellään markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus toimii ensimmäisen asteen tuomioistuimena patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, toiminimi-, mallioikeus- ja tekijäoikeusasioissa. Patentti- ja rekisterihallituksen tekemistä patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, toiminimi- ja mallioikeuksia koskevista hallinnollisista päätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen. Samoin Viestintäviraston tekemistä verkkotunnuksia koskevista päätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen.

Immateriaalioikeuksiin liittyvät rikosasiat ratkaistaan käräjäoikeuksissa. Helsingin käräjäoikeudella on yksinomainen tuomiovalta patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, toiminimi- ja mallioikeuksia koskevissa rikosasioissa. Tekijänoikeusrikoksia koskevat asiat jakautuvat kaikkiin käräjäoikeuksiin riippuen vastaajan kotipaikasta.

Hoidamme toki immateriaalioikeuksiin liittyviä riita-asioita, mutta toimintamme painottuu enemmän tuotteiden immateriaalioikeuksien turvaamiseen sopimuksin, joita laadimme toimeksiannosta. Sopimukset ovat tarpeen tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Sopimukset ja sopimusriidat

Sopimuksista johtuvat riidat liittyvät pääsääntöisesti sen syntymiseen tai sisältöön taikka molempiin. Yleisin syy lienee se, että mitään kirjallista sopimusta ei ole laadittu.

Vaikka kirjallinen sopimus selkeyttääkin asioita, niin monikansallisen ja monikantaisen sopimuksen osalta voi hyvinkin olla kyse siitä, että riidan osapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen sisällön eri tavoin.

Me pyrimme ratkaisemaan riidat ensisijaisesti sopimalla. Jos aiemmin tapahtuneen perusteella on selvää, ettei asiassa ole minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä sopimukseen, niin emme tietenkään lähde turhaan neuvottelemaan.

Yhtenä sopimisen muotona tulee kyseeseen myös sovittelu, jossa osapuolet valitsevat ulkopuolisen sovittelijan antamaan ratkaisuehdotuksen osapuolten hyväksyttäväksi. Sovittelijoita voi olla myös useita, jolloin osa voi olla sovittelijan tai sovittelijoiden valitsemia. Jos sovittelussa ei päästä sopuun, asia jatkuu riitaisena.

Jos riitojen ratkaisusta ei ole etukäteen sovittu, niin normaalisti asia kuuluu yleiselle alioikeudelle, jona vuodesta 1993 lähtien on toiminut käräjäoikeus.

Osapuolet voivat sopia tiettyjen asioiden osalta ennakkoon siitä, että ne ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Tuolloin asia ei kuulu yleisen alioikeuden toimivaltaan, vaan se ratkaistaan lopullisesti ko. menettelyssä eikä päätös ole valituskelpoinen. Suomessa on toki mahdollista nostaa tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa nostaa kanne välitystuomion mitättömäksi julistamiseksi tai kumoamiseksi. Se on yleensä mahdollista muissakin maissa. Tietyissä maissa voidaan sopia, että tämä mahdollisuus poissuljetaan.

Osapuolet voivat myös yksittäisen ilmenneen riidan osalta sopia välimiesmenettelystä.

Välimiesmenettelystä voidaan sopia vain kirjallisesti.

Kansainvälisissä asioissa välimiesmenettely on usein ainoa vaihtoehto täytäntöönpanokelpoisuuden vuoksi.

Paitsi, että hoidamme sopimuksiin liittyviä riita-asioita, laadimme toimeksiannosta sopimuksia riitojen välttämiseksi.

Yhtiöoikeus ja yritystoiminta

Yhtiöoikeuteen liittyy monia yhtiöiden hallinnointiin ja päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä. Ne harvemmin kärjistyvät riita-asioiksi, mikä tietenkin vaarantaisi yhtiön toiminnan. Yleensä on kysymys siitä, että halutaan tietää, mikä on oikea menettelytapa.

Yhtiöoikeuden osalta voi olla kyse myös esimerkiksi osakassopimuksen laadinnasta, yrityskaupasta tai yhtiömuodon muutoksista. Etenkin jälkimmäisten osalta vero-oikeuden merkitys on erittäin suuri. Osakeyhtiölaki sallii monia sellaisia asioita, jotka eivät ole verotuksellisesti järkeviä.

Monilla yrityksillä on tarkoituksena kasvaa isommaksi. Yksi olennainen asia, joka monta kertaa kuitenkin unohtuu on oman brändin tai tuotteen suojaaminen tehokkaasti. Siihen kannattaa panostaa koko yrityksen elinkaaren ajan.

Yritystoimintaan liittyy monia lupia ja ilmoituksia, joiden laiminlyönnistä voi tulla seuraamuksia. Hoidamme yritysten toimeksiannosta lupiin ja ilmoituksiin liittyviä asioita. Valitukset näissä asioissa kuuluvat yleensä hallinto-oikeuksien toimivaltaan.

Lisäksi yritysten toimintaa on rajoitettu etenkin kilpailuoikeudellisesti epäterveen yritystoiminnan rajoittamiseksi. Voimme olla tässäkin suhteessa avuksi. Kilpailuoikeuteen ja sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa liittyvät riita-asiat kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan.

Ulkomaalaisasiat

Ulkomaalaisasiat ovat toimintamme uusin osaamisalue. Työperusteiset oleskeluluvat ovat meille entuudestaan tuttuja ja hoidamme kaikki toimeksiannot huolella.

Pääasiassa hoidamme ulkomaalaisasioita tulkkiemme avustuksella kurdin ja arabian sekä jossain määrin myös venäjän kielellä. Lakimiestemme kanssa voi asioida suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Muut asiat

Hoidamme myös muita asioita. Laadimme testamentteja ja perukirjoja, avioehtoja, yhtiösopimuksia sekä muita sopimuksia.